top of page

Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z.s. (dále jen SCR ČK) je apolitický spolek fyzických a právnických osob, které se aktivně podílejí na kulturním a veřejném dění v Českém Krumlově. Je nedílnou součástí managementu i plánování cestovního ruchu v destinaci a zároveň organizuje v průběhu roku pravidelné i jednorázové akce.

SCR ČK se během let od svého založení v roce 2009 stalo významným subjektem na poli cestovního ruchu v Českém Krumlově a dlouhodobě spolupracuje s městskými organizacemi. Se svými členy prokazuje velký zájem o rozvoj města a dění v něm – podílelo se na vzniku Analýzy cestovního ruchu města ČK, Strategii rozvoje cestovního ruchu v ČK, Strategickém plánu a na dalších významných koncepčních dokumentech. Intenzivně se věnuje aktuálnímu dění v Č. Krumlově a jako nemalý zástupce privátní sféry připomínkuje nové návrhy – např. změna tržního řádu, povolení k vjezdu do pěší zóny atd.

Každoročně pořádá akce jako Festival vína Český Krumlov®., Vánoční trhy a Oslavy osvobození města. Mezi nejúspěšnější jednorázové akce patřily bezesporu oslavy 71. výročí poválečného Dne Díkuvzdání (rok 2016) a 70. výročí prvního utkání v americkém fotbale v poválečném Krumlově (rok 2015).

SCR ČK se řídí platnými stanovami spolku. V rámci spolku existují tyto orgány – správní rada, valná hromada a revizní a kontrolní komise. Členství ve spolku SCR ČK je dobrovolné. Řádným členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí bez výhrad se stanovami a cíli spolku a které se zaváží plnit povinnosti člena spolku. Pro vstup do SCR ČK je nutné podání písemné přihlášky a zaplacení celého členského příspěvku na činnost spolku platného a stanoveného valnou hromadou pro kalendářní rok, ve kterém člen do spolku vstupuje.

 

Věříme, že vstupem do Sdružení získá každý člen možnost být součástí silného subjektu, který v našem městě zastupuje podnikatelskou sféru. Na poli organizování akcí, spolupráce s jinými spolky, institucemi, úřady a organizacemi na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu Českokrumlovska a účasti na řízeních, v nichž se rozhoduje o okolnostech týkajících se zejména cestovního ruchu, je tato jednota a velikost spolku jistě nespornou výhodou.

bottom of page